Ea și El Legea e de partea ta

Școala. Consiliul clasei

În articolul anterior v-am explicat cer înseamnă și cu ce se ocupă Consiliul Profesoral și mai cu seamă, cum puteți să vă apărați drepturile și să vă exercitați obligațiile, raportat la acesta. Astăzi ne vom ocupa de Consiliul Clasei, de care puțină lume știe să se folosească. Tocmai de aceea vreau să vi-l prezint.
Astfel, existând un Consiliu al profesorilor, există și un Consiliu al clasei, care funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal și este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu excepția claselor din învățământul postliceal și, pentru toate clasele, cu excepția celor din învățământul primar, din reprezentantul elevilor clasei respective. Președintele Consiliului Clasei este învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial, liceal, profesional și postliceal. Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori situația o impune, la solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor. Deci dragii mei, și noi ca părinți, dar și elevii pot solicita organizarea unei întâlniri a Consiliului clasei. Dragi copii, nu vă fie teamă să solicitați astfel de întruniri dacă aveți probleme. Dragi părinți și copii, este dreptul nostru și o posibilitate extraordinară de a rezolva problemele pe cale amiabilă, nu mai vorbim de faptul că putem să ne punem la punct cu ceea ce se întâmplă la nivelul clasei. În cazul în care nu vă înțelegeți cu învățătorul, dirigintele și aceștia nu doresc să întrunească Consiliul Clasei la cererea dumneavoastră, vă sfătuiesc să depuneți o cerere la secretariat. O completați în dublu exemplar. Unul îl depuneți la secretariat cu ștampila școlii pe el și numărul de înregistrare, pe celălalt, exemplarul dumneavoastră, vi se pune ștampila școlii și numărul de înregistrare și îl luați la dumneavoastră, constituind probă. În cazul în care nu vor să vă înregistreze cererea (am întâlnit și cazuri din acestea), trimiteți prin poștă, cu confirmare de primire și notă de inventar. În cazul în care nu vi se acceptă această întrunire, depuneți sesizare la Inspectorat, și mai apoi, la Ministerul Învățământului. Important este să nu vă lăsați. Putem schimba acest sistem bolnav, dar numai implicându-ne și trebuie să vă cunoașteți drepturile și să acționați. Nu mai stați privind de pe margine sau comentând pe facebook. Nu vă ajutați copiii și nici pe dumneavoastră. Luați atitudine!
Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele obiective:
a) armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și cu așteptările părinților;
b) evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor;
c) coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale stabilite pentru colectivul clasei;
d) stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învățare;
e) organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe școlare înalte.
Consiliul clasei are următoarele atribuții:
a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;
b) stabilește măsuri de asistență educațională, atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;
c) stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de comportamentul acestora în unitatea de învățământ preuniversitar și în afara acesteia, și propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00 și respectiv mai mici de 8,00 pentru unitățile de învățământ cu profil pedagogic, teologic și militar sau a calificativelor „suficient” și „insuficient”, pentru învățământul primar;
d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
e) participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;
f) propune învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte, din proprie inițiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare.
Sunt sigură că nu știați că avem dreptul să stabilim notele la purtare și să propunem sancțiuni disciplinare. Chiar vă rog să vă asumați aceste obligații și să luați atitudine acolo unde este nevoie.
Hotărârile Consiliului Clasei se adoptă cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. Hotărârile adoptate în ședințele Consiliului Clasei se înregistrează în registrul de procese verbale al Consiliului Clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoțit în mod obligatoriu de dosarul care conține anexele proceselor-verbale. Dumneavoastră ați văzut așa ceva? Eu nu! Deci, avem obligația să aducem la cunoștința cadrelor didactice aceste aspecte și să le rugăm să le respecte.
Mediile la purtare mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00, în cazul unităților de învățământ cu profil pedagogic, teologic și militar sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare Consiliului Profesoral.
Sper că vă sunt de ajutor aceste informații și chiar vă rog să vă folosiți de ele. În cazul în care sunteți întrebați de unde aveți asemenea idei, să le comunicați că sunt scrise în Regulamentul general de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar adoptat prin Ordinul nr. 5115 din 15.12.2014, care poate fi descărcat de pe site-ul www.edu.ro și în Legea 1/2011, Legea educației naționale.

Data viitoare intrăm și mai în adâncul (ne)cunoscut al sistemului de învățământ. Până atunci, gândiți profund înainte de a acționa!

Comentează

Click aici pentru a spune ceva frumos

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Publicitate