Ea și El Legea e de partea ta

ȘCOALA. Ce trebuie să știm despre Regulamentul de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitare

Astfel cum v-am promis în articolul anterior, ne continuăm periplul nostru prin stufoasa legislație a învățământului! Iar astăzi abordez un subiect pe care îl ador, pentru că mi-a creat nenumărate ”oportunități” de intervenție la toate nivelele învățământului, inclusiv cel privat, întrucât toată lumea îl știe, dar e necunoscut cu desăvârșire, ca să-l parafrazez pe Nenea Iancu, și toată lumea îl aplică după ureche, o daaaaa, mai ales conducerile unităților de învățământ.
Vă rog să nu considerați aceste articole defăimătoare și nici cu referire generalizată. Este evident că toată lumea face greșeli, în fond aceasta este natura umană, și ceea ce trebuie să facem este să le corectăm. Desigur că nu toate unitățile de învățământ au probleme sau creează probleme, dar acolo unde există și ați întâmpinat probleme, consider că vă puteți ghida după aceste articole și să vă ajute să rezolvați problemele pe care le întâmpinați.
Regulamentul general de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar a fost adoptat prin Ordinul nr. 5115 din 15.12.2014 și îl puteți descărca de pe site-ul www.edu.ro. În baza acestui Regulament, precum și a actelor normative și/sau administrative cu caracter normativ care reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai educației și ale personalului din unitățile de învățământ, precum și a contractelor colective de muncă aplicabile, unitățile de învățământ își elaborează propriul Regulament de organizare și funcționare. Astfel că fiecare unitate de învățământ își va elabora propriul său Regulament, atenție, neavând voie să adauge la lege. Astfel, Regulamentul va conține reglementări specifice fiecărei unități de învățământ, cum ar fi: prevederi referitoare la condițiile de acces în unitatea de învățământ pentru elevi, părinți, tutori sau susținători legali, cadre didactice și vizitatori; prevederi specifice pentru secțiile cu predare în limbile minorităților naționale sau pentru secțiile cu predare în limba română din unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților; prevederi referitoare la instituirea zilei școlii, a imnului școlii și a unor însemne distinctive pentru elevi; a uniformei școlare pentru preșcolari/elevi și altele asemenea.
Ce este cel mai important, și acest lucru se încalcă cu desăvârșire sau se aplică deficitar, este adoptarea proiectului de Regulament de către fiecare unitate de învățământ în parte, care trebuie realizat de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin hotărârea consiliului de administrație, fac parte și reprezentanți ai părinților și ai elevilor. Sinceră să fiu, nu am văzut niciodată, dar aștept cu nerăbdare un exemplu contrar, acest colectiv de lucru, din care să facă parte părinți ai elevilor, de elevi nici atât. În general, se aplică metoda ”cunoștințelor”. Directorul sau cadrele didactice care conduc acest colectiv de lucru, vorbesc cu un părinte pe care îl cunosc, hai să zicem, doi părinți, mai cooptează sub condiție obligatorie un elev-doi foarte buni la învățătură și foarte cuminți, de cele mai multe ori fiul/fiica cui trebuie, iar profesorii și directorul scriu ce vor, nu se consultă cu nimeni, eventual cu alți profesori și directori ai altor școli, părinții și elevii își pun semnăturile, și iacătă, apăru și Regulamentul pe care evident nu-l acceptă nimeni, pentru că de cele mai multe ori este inacceptabil, eronat, care adaugă la lege (ceea ce este nepermis), conține încălcări flagrante ale legii, discriminări, este inechitabil, având în vedere că profesorii au drepturile cele mai multe, iar elevii, evident cele mai multe obligații! Noroc că mai trebuie să se copieze principiile generale din Regulamentul general-valabil, că altfel nu am mai avea nici drepturi, ci numai obligații în sarcina părinților și elevilor. Cele mai ”frumoase” sunt așa-zisele ”pedepse”, în fapt sancțiuni ale încălcărilor acestor reguli, regulamente, ordine și directive, care, în cele mai multe dintre cazuri, încalcă Lg.272/2004 cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului. Dragii mei, această lege trebuie avută în vedere, în special, când este vorba de copii. Am rămas siderată când conduceri ale unor mari unități de învățământ nici nu știau de existența acestei legi, darămite s-o mai respecte și s-o menționeze în regulamente și alte acte. De cele mai multe ori, sancțiunile sunt egale cu umilințe inimaginabile la care sunt supuși copiii, și acest lucru este inacceptabil și total ilegal.
Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților/asociației părinților, în consiliul școlar al elevilor și în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic. Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație.
După aprobare, Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ se înregistrează la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ, a părinților și a elevilor, Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ se afișează la avizier. Educatoarele/învățătorii/institutorii/profesorii pentru învățământul preșcolar/primar/ profesorii diriginți au obligația de a prezenta elevilor și părinților regulamentul de organizare și funcționare. Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii majori își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ.
Atenție, am fost martoră, inclusiv la școala unde învață băiatul meu, la obligarea copiilor minori mai mici de 14 ani de a semna luarea la cunoștință a Regulamentului și asumarea obligației de către acești copii la respectarea acestuia. Este egal cu zero și ilegal. Copiii sub 14 ani nu au capacitate de exercițiu, astfel că nu pot semna în nume propriu și nu răspund personal. Părinții sunt cei care îi reprezintă și răspund pentru faptele lor. Astfel că, în cazul acestor minori, părinții sau tutorele, după caz, semnează. Cei peste 14 ani, sunt tot minori, însă au capacitate de exercițiu restrânsă și numai un anumit tip de răspundere, astfel că pot semna aceste Regulamente, însă numai asistați de părinții lor sau tutori, după caz, deci vor exista 2 semnături, una a elevului și una a părintelui/tutorelui. Minorii nu pot fi puși să semneze fără să existe părinții lor de față, astfel încât și aceștia să semneze alături de copiii lor! Să nu acceptați niciodată altfel și să vă învățați copiii cu privire la acest aspect.
Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ este obligatorie. Nerespectarea Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale. Din acest punct de vedere, vă sfătuiesc să luați atitudine și să vă implicați în elaborarea acestui Regulament, în caz contrar, veți fi nevoiți să respectați un Regulament care nu manifestă voința tuturor părților implicate, astfel cum obligă legea.
Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile pentru revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se depun în scris și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către organismele care au avizat/aprobat Regulamentul în vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul Regulament. Este evident că cei care au avizat/aprobat aceste regulamente nu au niciun interes să schimbe ceea ce au aprobat, însă vă sfătuiesc să înaintați propuneri de schimbare a acestui regulament în punctele pe care le-ați identificat nevralgice, astfel încât să se respecte termenul impus de lege. Consider că ar trebui imediat cum observați o problemă s-o aduceți la cunoștința conducerii în timpul anului și să solicitați să se ia act de aceasta pentru a fi schimbată. Cu cât sunteți mai mulți implicați, cu atât mai bine. Nimeni nu va schimba un Regulament pentru o singură persoană, nici chiar pentru două sau trei. De la 4-5 în sus s-ar putea să aveți ceva șanse, dacă mai există și un cor de susținători, care stau în general în spate, lăsându-i pe cei mai curajoși în față.
O să observați că va apărea titulatura de ”beneficiar”, ”„Beneficiari secundari” și ”Beneficiari terțiari” ai învățământului. Nu vă speriați, beneficiarii sunt ei, copiii noștri, antepreșcolarii, preșcolarii și elevii. ”Beneficiarii secundari” suntem noi, părinții, familiile antepreșcolarilor, școlarilor și elevilor, iar ”beneficiarii terțiari” sunt comunitatea locală și societatea, în general.
Ministerul Educației împreună cu Consiliul Național al Elevilor și organizațiile guvernamentale și nonguvernamentale reprezentative elaborează un Statut în care sunt prevăzute drepturile și îndatoririle elevilor, care se aprobă prin Ordin al Ministrului Educației. În baza acestui statut, fiecare unitate de învățământ își elaborează Regulamentul școlar propriu. Chiar sunt curioasă cum se aleg aceste organizații guvernamentale și nonguvernamentale, care este criteriul de reprezentabilitate, având în vedere că participă la elaborarea unui act atât de important. Eu, în calitate de părinte, vreau să știu cine hotărăște pentru copiii mei și dacă sunt avute în vedere dispozițiile legale cu privire la copii, pentru că din ce văd pus în practică, sunt mari probleme cu privire la acest aspect.
Și înainte de a încheia trebuie să vă aduc la cunoștință un aspect pe care îl invoc mereu, iar cei mai mulți părinți și elevi nici nu-l cunosc. Faptul că noi, ”beneficiarii și beneficiarii secundari”, preșcolari, școlari, părinți avem dreptul să ne expunem opinia, să intervenim în acest proces al învățământului, iar școala prin organele sale de conducere și profesorii săi au obligația să ne asculte, să dialogheze cu noi, să ne consulte, să ne înștiințeze despre orice problemă referitoare la copiii noștri, astfel cum este specificat în Lg.1/2011, dar și în Ordinul menționat: ”Conducerile unităților de învățământ își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al elevului și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.”
Data viitoare intrăm și mai în adâncul (ne)cunoscut al sistemului de învățământ. Până atunci, gândiți profund înainte de a acționa!