Ea și El Legea e de partea ta

ȘCOALA. Consiliul profesoral.

Cred că toți am auzit la un moment dat și ne-a produs un sentiment de teamă, despre ”Consiliul Profesoral”. Astăzi o să încerc să vă prezint acel ”Balaur cu 7 capete” cu care sunt speriați copiii mai ”activi”, adică ”Consiliul Profesoral” poate reușim să prindem puțin curaj în fața acestuia, întrucât cunoașterea ne eliberează și ne creează drumuri mai puțin anevoioase.
Consiliul Profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învățământ. Acesta se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 dintre cadrele didactice. Cadrele didactice au obligația de a participa la aceste ședințe organizate de Consiliul Profesoral la unitatea de învățământ unde își exercită norma de bază, astfel cum o declară la începutul anului școlar. Absența nemotivată de la ședințele la unitatea la care au declarat că au norma de bază se consideră abatere disciplinară. Acum ați înțeles de ce copiilor li se scurtează programul de clasă când sunt organizate aceste Consilii.
Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor. În cazul în care aveți o problemă și sunteți chemat în fața acestui Consiliu, în primul rând să solicitați să vi se comunice dacă este legal întrunit, aveți dreptul să solicitați să vi se aducă la cunoștință care este totalul membrilor și care este prezența. În cazul în care nu este întrunit legal, orice hotărâre luată de Consiliu fără prezența minimă cerută de lege este lovită de nulitate absolută. Să nu vă fie frică niciodată în fața nimănui. Suntem oameni, avem drepturi și trebuie ascultate toate părțile implicate într-un caz, apoi se poate lua o decizie. Niciodată nu o să accept acele Consilii în care opinia este deja formată, iar prezența părintelui sau a copilului este pură complezență, acesta fiind deja ”condamnat”, fără respectarea principiului contradictorialității și fără aplicarea principiului prezumției de nevinovăție. Și vă rog să nu le acceptați nici dumneavoastră. Indiferent ce face copilul dumneavoastră, aveți obligația să vă luptați pentru el și să îl apărați în fața tuturor, să nu permiteți nimănui să îl umilească sau să îl pedepsească jignindu-l, umilindu-l. Puteți să-i faceți observație acasă cât vreți, să îl pedepsiți, dar în fața străinilor, fie el și Consiliu Profesoral, aveți obligația să vă apărați copilul ca o leoaică, astfel va prinde și el curaj, nu se va simți ca și când ar fi cel mai mare criminal din istorie și nici nu-i va fi călcată în picioare demnitatea. Să nu vă duceți niciodată umili în fața nimănui. Suntem toți egali și va trebui să învățăm să impunem respect, și în primul rând trebuie să învățăm să ne respectăm și apreciem pe noi înșine. Deci capul sus!
Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor Consiliului Profesoral și sunt obligatorii pentru personalul unității de învățământ, precum și pentru beneficiarii primari ai educației (elevii). Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței. Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, secretarul Consiliului Profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral. La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale și ai partenerilor sociali. La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația să semneze procesul-verbal de ședință. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare și i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unității de învățământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de un dosar care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul unității de învățământ.
Dar haideți să vedem ce atribuții are temutul Consiliu Profesoral:
– gestionează și asigură calitatea actului didactic;
– analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea
de învățământ;
– alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație care provin din rândul cadrelor
didactice,
– dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare instituțională a școlii;
– dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate,
– precum și eventuale completări sau modificări ale acestora;
– aprobă componența nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învățământ;
– validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare învățător/institutor/profesor de învățământ primar/diriginte, precum și situația școlară după
încheierea sesiunii de amânări, diferențe și corigențe;
– hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri;
– propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unității de învățământ, conform reglementărilor în vigoare;
– validează notele la purtare mai mici decât 7, respectiv mai mici decât 8 – în cazul unităților de învățământ cu profil pedagogic, teologic și militar –, precum și calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din învățământul primar;
– validează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar în curs;
– propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii;
– avizează proiectul planului de școlarizare;
– validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul anual;
– formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activității desfășurate de acesta;
– propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
– propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de „Profesorul anului” cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învățământ;
– dezbate și avizează Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;
– dezbate, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, a inspectoratelor școlare sau din proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;
– dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din unitatea de învățământ; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;
– alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în condițiile legii;
– îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, rezultând din legislația în vigoare și din contractele colective de muncă aplicabile;
– propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii.
Deci Consiliul Profesoral nu este chiar un monstru, așa cum îl percep copiii, ci un balaur cu mai multe capete, adică enorm de multe atribuții, cele legate de evaluarea disciplinară a elevilor fiind infime față de celelalte sarcini pe care le are.
Data viitoare intrăm și mai în adâncul (ne)cunoscut al sistemului de învățământ. Vă voi povesti despre Consiliul Clasei.  Până atunci, gândiți profund înainte de a acționa!

Comentează

Click aici pentru a spune ceva frumos

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.