Diverse

Oamenii de știință au determinat cât timp staționează Coronavirusul pe bancnote și ecranul mobilelor

MOSCOW, RUSSIA - MARCH 31, 2020: A man wears a protective face mask in Vozdvizhenka Street. Russian President Vladimir Putin declared a week off work from 28 March to 5 April 2020 and urged people to stay home to prevent the spread of the COVID-19 coronavirus. From 30 March 2020, the Moscow government imposed home isolation for all Moscow residents, regardless of their age. Valery Sharifulin/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ìóæ÷èíà â ìåäèöèíñêîé ìàñêå íà Âîçäâèæåíêå. Ñ ïîíåäåëüíèêà ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû ââåëî äîìàøíèé ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè äëÿ âñåõ æèòåëåé Ìîñêâû íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà.  Ðîññèè ïåðèîä ñ 28 ìàðòà ïî 5 àïðåëÿ îáúÿâëåí íåðàáî÷èì äëÿ ñíèæåíèÿ òåìïîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ â ñòðàíå êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè COVID-19. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

 

Specialiștii de la Centrul Australian de Bio-securitate,  au stabilit, în urma cercetărilor, cât anume rezistă Coronavirusul pe diverse suprafețe, la anumite temperaturi. Rezultatele studiului au fost publicate in revista  Virology Journal.

Oamenii de știință au ajuns la concluzia că pe sticlă, vinil, oțel inoxidabil și bancnote, la o temperatură de 20 de grade Celsius , Coronavirusul trăiește până la 28 de zile. 

Când aerul a fost încălzit până la 30 de grade, Coronavirusul rezista timp de trei săptămâni, iar la 40 de grade, doar câteva zile. Studiul arată că suprafețele moi ( gen, textile) sunt mai puțin periculoase decât cele netede. 

Cercetătorii au avertizat că telefoanele mobile pot reprezenta o sursa de răspândire a virusului, întrucât suprafața lor netedă este extrem de benefică virusului și foarte greu de dezinfectat.