Ea și El Legea e de partea ta

Concedierea pentru motive ce nu țin de persoana salariatului – concedierea colectivă

 

Angajatorul poate dispune concedierea angajatului și din motive independente de acesta, astfel cum este menționat în art. 65 și următoarele din Codul muncii.  Aceasta se poate realiza prin desființarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana acestuia, contractul individual de muncă încetând prin desființarea locului de muncă.

Acest tip de concediere se poate realiza fie la nivel individual, fie colectiv, însă trebuie să aibă obligatoriu motive reale și foarte serioase, iar salariații concediați beneficiază de măsuri active de combatere a șomajului, putând beneficia de compensații, astfel cum este menționat de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Prin concediere colectivă se înțelege încetarea contractului de muncă dispusă de angajator într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai mult motive ce nu țin de persoana salariatului, pentru un număr de:

a) cel puțin 10 salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați mai mult de 20 de salariați și mai puțin de 100 de salariați;

b) cel puțin 10% din salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 100 de salariați, dar mai puțin de 300 de salariați;

c) cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 300 de salariați.

La stabilirea numărului de angajați, se iau în considerare și salariații cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din inițiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu condiția să existe cel puțin 5 concedieri.

Înainte de a efectua concedierea colectivă, angajatorul trebuie să inițieze în timpul util și cu scopul real de a ajunge la o înțelegere, consultări cu sindicatul sau cu reprezentantul salariaților (unde nu există sindicat), cu privire la următoarele probleme:

a) metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați care vor fi concediați;

b) atenuarea consecințelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaților concediați.

În perioada consultărilor, angajatorul are obligația de a informa în scris salariații prin reprezentanții lor și să comunice un exemplar și către Inspectoratul teritorial de muncă și agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă la aceeași dată la care a comunicat-o sindicatului sau, după caz, reprezentanților salariaților, următoarele:

a) numărul total și categoriile de salariați;

b) motivele care determină concedierea preconizată;

c) numărul și categoriile de salariați care vor fi afectați de concediere;

d) criteriile avute în vedere, potrivit legii și/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;

e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;

f) măsurile pentru atenuarea consecințelor concedierii și compensațiile ce urmează să fie acordate salariaților concediați, conform dispozițiilor legale și/sau contractului colectiv de muncă aplicabil;

g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;

h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaților concediați.

Sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaților concediați, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării, iar angajatorul trebuie să răspundă în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.

În cazul în care, după consultări, angajatorul decide totuși concedierea colectivă, acesta are obligația să notifice Inspectoratul colectiv de muncă și agenția teritorială de ocupare a forței de muncă, cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere, trimițând o copie și sindicatului/reprezentantului salariaților la aceeași dată.

În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînființat în aceeași activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă, dacă este cazul.

Dacă se reiau activitățile pentru posturile din care salariații au fost concediați, angajatorul are obligația de a-i notifica pentru revenirea pe posturile respective și reangajare, iar aceștia trebuie să dea un răspuns în 5 zile.

Este de menționat că toate aceste decizii pot fi contestate la instanțele competente, mai ales în cazurile în care procedurile menționate de Codul muncii nu au fost respectate. Motivele concedierii colective chiar trebuie să existe, să poată fi demonstrate, mai ales că toată această procedură implică supervizarea Inspectoratului teritorial de muncă și agenția de ocupare a forței de muncă, fiind primordiale interesele salariaților care trebuie să fie apărați și nediscriminați.

Concedierea care nu respectă toate măsurile legale este lovită de nulitate absolută, iar în cazul în care o atare procedură se atacă în fața instanțelor judecătorești, angajatorul nu poate invoca în apărarea sa decât motivele și faptele invocate în cadrul procedurii angajaților și autorităților.

În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, putând, dacă acesta dorește, să fie reîncadrat pe postul de pe care a fost concediat. În cazul în care nu solicită acest lucru, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

Data viitoare ne vom ocupa de concedierea individuală.

Până data viitoare, gândiți profund înainte să acționați!

 

Sursa imagine reprezentativă : hr.superjob.ru

Uscatoare rufe