Ea și El Legea e de partea ta

Dirigintele – părintele de la școală

Având în vedere că suntem în mijlocul sesiunilor de Capacitate și Bacalaureat, vom continua periplul nostru prin arealul sistemului de învățământ, nu înainte de a-i felicita pe toți elevii de clasa a 8-a care au susținut examenul de capacitate, indiferent de rezultatele obținute, care din punctul meu de vedere, și al multor altor specialiști, nu sunt edificatoare pentru evidențierea personalității elevului, și să dea Dumnezeu să intre la un liceu care să le fie pliat pe stilul lor. Urmează cea mai frumoasă perioadă a vieții voastre, dragi elevi, profitați din plin de ea din toate punctele de vedere. Nu în ultimul rând, doresc să le urez ”Baftă!” liceenilor care susțin probele de foc ale examenului de Bacalaureat, așa-zisul examen al maturității!
Astăzi aș vrea să ne ocupăm de persoana care ar trebui să fie părintele de la școală al elevilor, Dirigintele! Mărturisesc că am avut norocul să am parte de o dirigintă de excepție, pe parcursul claselor V-XII, dna Zamfir Stela Monica, profesor de istorie, căreia întreaga clasă îi purtăm și acum dragostea și întreaga noastră considerație și imagerecunoștință pentru că ne-a fost ”Cea mai mămoasă dirigă”, titlu acordat de noi prin înmânarea unei diplome într-un cadru festiv la sfârșitul liceului. Vă urez tuturor să aveți parte de o dirigă ca a noastră și de profesori minunați cum am avut noi parte la Liceul C.A.Rosetti, promoția 1994.
Dirigintele coordonează activitatea claselor de elevi din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal. Pentru învățământul primar, funcția de diriginte este îndeplinită de către învățător/învățătoare. Pentru această funcție, cadrul didactic primește o indemnizație și poate să o exercite doar pentru o singură clasă, nu mai multe deodată. Diriginții sunt numiți anual de către directorul instituției ca urmare a consultării Consiliului Profesoral și ca urmare a hotărârii Consiliului de Administrație. În general, trebuie avut în vedere principiul continuității, adică să se păstreze același diriginte la clasă pe parcursul celor 4 ani de gimnaziu/liceu. De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa respectivă. Pot fi numiți ca profesori diriginți și cadrele didactice din centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică.
Planificarea activităților dirigintelui se realizează, semestrial și anual, imagede către acesta, conform proiectului de dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează și se avizează de către directorul adjunct sau directorul unității de învățământ. Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activitățile pot fi: teme de educație pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață sănătos, educație rutieră, educație civică, educația și pregătirea antiinfracțională a elevilor, protecție civilă, educație antiseismică, antidrog, prevenirea și combaterea traficului de persoane, teme de prevenire a violenței etc.

Dirigintele desfășoară activități educative extrașcolare, activități pe care le stabilește după consultarea elevilor și a părinților, raportându-se la specificul vârstei și nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi. Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează sunt obligatorii și sunt desfășurate de diriginte în cadrul orelor de consiliere și orientare, orelor de dirigenție sau în afara orelor de curs, după caz. Aceste activități se pot desfășura și în afara orelor de curs, stabilindu-se un interval orar cu consultarea colectivului de elevi, cu stabilirea unui spațiu și cu aprobarea conducerii unității de învățământ. Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă și eficientă cu părinții, dirigintele realizează activități de suport educațional și consiliere pentru părinți, tutori sau susținătorii legali, stabilind o oră săptămânal în care se întâlnește cu aceștia, pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora. Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții, tutorii sau susținătorii legali de la fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii.
Dirigintele are următoarele atribuții: organizează și coordonează activitatea colectivului de elevi, a consiliului clasei; ședințele cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului și ori de câte ori este cazul; acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei; activități educative și de consiliere; activități extracurriculare, în unitatea de învățământ și în afaraimage acesteia; monitorizează situația la învățătură a elevilor; frecvența la ore a elevilor; participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare; comportamentul elevilor în timpul activităților școlare și extrașcolare; participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de voluntariat. Dirigintele are obligația să informeze elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora despre prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ; cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naționale și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și parcursul școlar al elevilor; despre situația școlară, despre comportamentul elevilor, despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie; părinții, tutorii sau susținătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste zece absențe nemotivate; informarea se face în scris; părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, în legătură cu situațiile de corigență, sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție. Acesta îndeplinește și alte atribuții date în sarcina sa de conducerea unității, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum și a fișei postului.
imageAlte atribuții ale dirigintelui mai sunt: răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinți, tutori sau susținători legali și de consiliul clasei; completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; motivează absențele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul Regulament și de Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ; încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o consemnează în catalog și în carnetul de elev; realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor obținute de către aceștia la învățătură și purtare; propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale; completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează, respectiv: catalogul clasei, carnetele de elevi, fișa psihopedagogică; monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor; întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei; elaborează portofoliul dirigintelui. Aceste dispoziții se aplică corespunzător și învățătorilor/institutorilor/ profesorilor pentru învățământul primar.
Până data viitoare, gândiți profund înainte de a acționa!

Publicitate